Przetargi.pl
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów oraz wydzielenie kabin wc wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i montażem urządzeń (ubikacja, umywalka, zlewozmywak) w budynku wielorodzinnym ul. Szkolna 3 w Żarach.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4791469 , fax. 068 4539004
 • Data zamieszczenia: 2010-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
  ul. Zakopiańska 7 7
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4791469, fax. 068 4539004
  REGON: 08015657600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgmzary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów oraz wydzielenie kabin wc wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i montażem urządzeń (ubikacja, umywalka, zlewozmywak) w budynku wielorodzinnym ul. Szkolna 3 w Żarach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej www.zgmzary.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 zł. Informacja dotycząca nr konta zawarta w SIWZ na stronie www.zgmzary.pl

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgmzary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach