Przetargi.pl
Wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy dr.woj.nr137 na odc.Ośno Lub.-Sulęcin-Międzyrzecz(dł.ok.47km)oraz w m.N.Biskupice(dł.ok.1,8km)z podziałem na zadania: 1/odc dr.woj.137na terenie pow.międzyrzeckiego o dł.ok.18km tj.od gr.m.Międzyrzecz do gr.pow.sulęcińskiego 2/odc dr.woj.137na terenie pow.sulęcińskiego o dł.ok.22,5km tj.od gr.pow. międzyrzeckiego do gr.pow. słubickiego z wył. m.Trzemeszno Lub. 3/odc dr.woj.137na terenie pow.słubickiego o dł.ok.6,5km tj.od gr.pow.sulęcińskiego do obwodnicy m.Ośno Lub.oraz odc.dr.woj137w m.N.Biskupice dł.ok.1,8km

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3280300 , fax. 068 3280332
 • Data zamieszczenia: 2014-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3280300, fax. 068 3280332
  REGON: 00609282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy dr.woj.nr137 na odc.Ośno Lub.-Sulęcin-Międzyrzecz(dł.ok.47km)oraz w m.N.Biskupice(dł.ok.1,8km)z podziałem na zadania: 1/odc dr.woj.137na terenie pow.międzyrzeckiego o dł.ok.18km tj.od gr.m.Międzyrzecz do gr.pow.sulęcińskiego 2/odc dr.woj.137na terenie pow.sulęcińskiego o dł.ok.22,5km tj.od gr.pow. międzyrzeckiego do gr.pow. słubickiego z wył. m.Trzemeszno Lub. 3/odc dr.woj.137na terenie pow.słubickiego o dł.ok.6,5km tj.od gr.pow.sulęcińskiego do obwodnicy m.Ośno Lub.oraz odc.dr.woj137w m.N.Biskupice dł.ok.1,8km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Ośno Lubuskie - Sulęcin - Międzyrzecz (długość ok. 47 km) oraz w miejscowości Nowe Biskupice (długość ok. 1,8 km) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - odcinek drogi wojewódzkiej 137 na terenie powiatu międzyrzeckiego o długości około 18 km tj. od granicy miasta Międzyrzecz do granicy powiatu sulęcińskiego Zadanie nr 2- odcinek drogi wojewódzkiej 137 na terenie powiatu sulęcińskiego o długości około 22,5 km tj. od granicy powiatu międzyrzeckiego do granicy powiatu słubickiego z wyłączeniem miejscowości Trzemeszno Lubuskie Zadanie nr 3 - odcinek drogi wojewódzkiej 137 na terenie powiatu słubickiego o długości około 6,5 km tj. od granicy powiatu sulęcińskiego do obwodnicy miejscowości Ośno Lubuskie oraz odcinek drogi wojewódzkiej 137 w m. Nowe Biskupice o długości około 1,8 km Zamówienie obejmuje: wznowienie granic nieruchomości tworzących pas drogowy drogi wojewódzkiej numer 137 oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej i oznakowania granic w sposób widoczny na odcinku Ośno Lubuskie - Sulęcin - Międzyrzecz (długość ok. 47 km) oraz w miejscowości Nowe Biskupice (długość ok. 1,8 km): - roboty pomiarowe (wznowienie granic) na odcinku o łącznej około 48,8 km. - stabilizacja granic słupkami granicznymi i słupkami pasa drogowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742740000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach