Przetargi.pl
"Usługi drukowania i powiązane"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 320 112 , fax. 426 367 797
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Wólczańska 49
  90-608 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 320 112, fax. 426 367 797
  REGON: 47234958200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuplodz.praca.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługi drukowania i powiązane"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania i powiązane. Usługi obejmują: a) zaprojektowanie (w tym oznakowanie, skład, łamanie), wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 300 sztuk kalendarzy piramidek na 2020 r., 300 sztuk kalendarzy wiszących na 2020 r., 1000 sztuk teczek oraz 500 sztuk toreb papierowych– Część I zamówienia, b) zaprojektowanie (w tym oznakowanie, skład, łamanie), wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 500 sztuk notesów,500 sztuk teczek, 200 sztuk toreb papierowych oraz 1000 sztuk broszur– Część II zamówienia, c) zaprojektowanie (w tym oznakowanie, skład, łamanie), wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 200 sztuk kalendarzy zeszytowych na 2020 r., 200 sztuk kalendarzy na biurko typu biuwar na 2020 r., 200 sztuk kalendarzy stojących na biurko na 2020 r., 200 sztuk kalendarzy wiszących trójdzielnych na 2020 r.– Część III zamówienia, d) zaprojektowanie (w tym oznakowanie, skład, łamanie), wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1500 sztuk ulotek ( 3rodzaje ulotek po 500 sztuk), 50 sztuk kalendarzy zeszytowych na 2020 r. i 50 sztuk kalendarzy wiszących trójdzielnych na 2020 r. - Część IV zamówienia. 2. KOD CPV: 79.80.00.00 - 2 (usł. drukowania i powiązane). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 p.z.p. 6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a p.z.p. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj. w szczególności przygotowanie do druku, obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń drukarskich w zależności od techniki druku, nadzorowanie lub wykonywanie innych czynności w procesie drukowania (np. drukarz, operator urządzeń introligatorskich/cyfrowych) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm) lub odpowiadającej mu formy zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymóg zatrudnienia Zamawiający rozumie jako wymaganie, by osoby wykonujące wskazane czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowego zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia w wymiarze czasu pracy odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i za wynagrodzeniem w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 7. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 1 do oferty ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w/w oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając brak podstaw wykluczenia. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22ap.z.p., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pod pojęciem takiego zobowiązania Zamawiający rozumie dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazujące: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ponadto Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, ma obowiązek zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1. informacje o tych podmiotach. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1. 5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 2a lub 2b do oferty). Oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Oświadczenie w trybie art. 91 ust. 3a p.z.p (załącznik nr 3 do oferty ). 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego UWAGA W przypadku wspólników spółki cywilnej pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach