Przetargi.pl
usługę polegającą na obsłudze serwisowej (utrzymania w ruchu) aparatury medycznej produkcji Siemens

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40 , fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Nowe Ogrody 1-6 1-6
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40, fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
  REGON: 22196438500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługę polegającą na obsłudze serwisowej (utrzymania w ruchu) aparatury medycznej produkcji Siemens
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej (utrzymania w ruchu) 5 urządzeń (aparatury medycznej) produkcji Siemens (z różnymi datami włączania do obsługi poszczególnych urządzeń- ze względu na trwające umowy) : Nazwa aparatu,Typ aparatu,Numer seryjny, Termin objęcia umową,Standard obsługi 1 Rezonans magnetyczny, Magneto Avanto, 27544, 09.03.2016 do 20.04.2017, 1 2 Cyfrowy aparat RTG, Axion VX Plus, 1403, 09.03.2016 do 20.04.2017, 1 3 Tomograf komputerowy, Somatom Emation 16, 69827, Od zawarcia umowy do, 20.04.2017, 2 4 Mammograf, Mammomat Inspiration, 3822, 01.01.2017 do 20.04.2017, 1 5 Stacja robocza, Syngo MMW, 80103, Od zawarcia umowy do 20.04.2017, 1 Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50420000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego 2. Przedmiot zamówienia znajduje się w w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 31/32 (Wojewódzkie Centrum Onkologii). Lokalizacja urządzeń może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami do niego, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Minimalne parametry gwarancji określa formularz oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.copernicus.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach