Przetargi.pl
Usługa związana z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich RDW Olecko

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, 5 Wileńskiej Brygady AK
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  5 Wileńskiej Brygady AK 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa związana z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich RDW Olecko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni, usuwanie wiatrołomów, wywrotów i złomów, z podziałem na 2 części. CZĘŚĆ NR 1 – teren Obwodu Drogowego w Olecku Zakres usługi obejmuje 1) Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni - 110 szt. 2) Usuwanie wiatrołomów i wywrotów łącznie z usunięciem wyrwanych karp – 10 szt. 3) Usuwanie złomów wraz z frezowaniem pni - 10 szt. CZĘŚĆ NR 2 – teren Obwodu Drogowego w Gołdapi Zakres usługi obejmuje 1) Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni – 56 szt. 2) Usuwanie wiatrołomów i wywrotów łącznie z usunięciem wyrwanych karp – 10 szt. 3) Usuwanie złomów wraz z frezowaniem pni - 10 szt. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania (opracowania) i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas usług przez organ zarządzający ruchem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną); należy złożyć do każdej części oddzielnie b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); c) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 b( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ); d) zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu); e) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SIWZ;(jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa); f) wypełniony kosztorys ofertowy; należy złożyć do każdej części oddzielnie; g) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. h) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. i) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa ww. oświadczenia.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach