Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: 1) Część 1 - PÓŁNOC - utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w północnej części miasta. Część 1 obejmuje pięć zadań: 1.1). Zadanie 1 –utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach. Szczegółowy opis i obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 1, 2 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 1 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zadanie 1 obejmuje: a) Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 1. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 1. 1.2). Zadanie 2 – Opróżnianie koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Szczegółowy opis i obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 3, 4, 5 do projektu umowy dla części 1. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych oraz dystrybutorów na psie nieczystości - szczegółowy opis, ilość i lokalizację koszy i dystrybutorów dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu/wzoru umowy dla części 1. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis oraz Ilość i lokalizację przystanków autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 1. c) Mycie wiat przystankowych - szczegółowy opis, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu/wzoru umowy dla części 1. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów – wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. Szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1. e) Oczyszczanie parkingów - wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1. f) Usuwanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Iławy wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1. 1.3). Zadanie 3 – Utrzymanie czystości i porządku ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Iławki, Jeziora Jeziorak i Jeziora Iławskiego oraz na Wyspie Młyńskiej. Termin realizacji zadania 3 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zadanie 3 obejmuje: a) Mechaniczne oczyszczanie utwardzonych ciągów pieszo–rowerowych, alejek, mostków i placów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1 oraz w załączniku nr 6 do projektu/wzoru umowy dla części 1, b) Oczyszczanie gruntowych ciągów pieszych w obrębie Wyspie Młyńskiej i wzdłuż Jeziora Iławskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1 oraz w załączniku nr 6 do projektu/wzoru umowy dla części 1. c) Opróżnianie koszy betonowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1 oraz w załączniku nr 6 do projektu/wzoru umowy dla części 1, 1.4). Zadanie 4 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 7, 8, 9, 10 do projektu umowy dla części 1. Termin zakończenia zadania nie później niż do 31.03.2019 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku, gdy panujące warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 4 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic (dróg utwardzonych) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 1. b) Pozimowe oczyszczenie chodników i parkingów, przystanków autobusowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. 1.5). Zadanie 5 – Wykonywanie innych prac porządkowych wyłącznie na zlecenie Zamawiającego, w tym opróżnianie dodatkowych koszy, które zostaną dostawione w trakcie obowiązywania umowy 2) Część 2 – POŁUDNIE – utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach i parkingach położonych w południowej części miasta. Część 2 obejmuje trzy zadania: 2.1). Zadanie 1 – utrzymanie czystości i porządku na ulicach oraz chodnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2 oraz w załącznikach nr 1, 2 do projektu/wzoru umowy dla części 2. Termin realizacji zadania 1 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.10.2019 r. Zadanie 1 obejmuje: a) Oczyszczanie jezdni (dróg) - szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy dla części 2. b) Oczyszczanie chodników - szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do projektu umowy dla części 2. 2.2). Zadanie 2 – Opróżnianie koszy ulicznych wraz z innymi pracami porządkowymi. Obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 3, 4 i 5 do projektu/wzoru umowy dla części 2. Termin realizacji zadania 2 od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Zadanie 2 obejmuje: a) Opróżnianie koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych oraz dystrybutorów na psie nieczystości- szczegółowy opis, ilość i lokalizację koszy i dystrybutorów dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 do projektu umowy dla części 2. b) Oczyszczanie przystanków autobusowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację przystanków autobusowych dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 3 do projektu umowy dla części 2. c) Mycie wiat przystankowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość i lokalizację wiat dla zadania 2 zamieszczono w projekcie/wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 do projektu/wzoru umowy dla części 2. d) Usuwanie nielegalnych skupisk odpadów - wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca w cenie musi uwzględnić koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów. Szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. e) Oczyszczanie parkingów - wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. f) Usuwanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących - wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. Szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. 2.3). Zadanie 3 – Pozimowe mechaniczne i ręczne oczyszczenie ulic, chodników, parkingów, przystanków autobusowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obszar objęty zamówieniem został określony w projekcie/wzorze umowy oraz w załącznikach nr 6, 7, 8, 9 do projektu umowy dla części 2. Termin realizacji zadania nie później niż do 31.03.2019 r. – Dzień/dni sprzątania należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku, gdy panujące warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie prac w ww. terminie, może on zostać przesunięty po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zadanie 3 obejmuje: a) Pozimowe oczyszczenie ulic (dróg utwardzonych) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. b) Pozimowe oczyszczanie chodników, przystanków autobusowych i parkingów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie/wzorze umowy dla części 2. 2.4). Zadanie 4 – Wykonywanie innych prac porządkowych wyłącznie na zlecenie Zamawiającego, w tym opróżnianie dodatkowych koszy, które zostaną dostawione w trakcie obowiązywania umowy 3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic, 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic, 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane, 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 4. Definicje pojęć zawartych w SIWZ oraz wzorach umów: 1) droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami, krzewami, trawnikami, oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 2) jezdnia – cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 3) chodnik – utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych. Najczęściej wyłożony płytkami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem, 4) opaska bezpieczeństwa – pas terenu (ok. 50 cm) pomiędzy krawężnikiem jezdni a obrzeżem terenów zielonych, wyłożony płytkami chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełniony betonem lub masą bitumiczną. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6. Wszystkie pozyskane odpady należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.). 7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: 1) część 1 i 2: utrzymanie w czystości i porządku, kierowcy oraz innych czynności wymienionych we wzorach umów wraz z załącznikami na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7a i 7b - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważne na dzień składania ofert (dla części 1 i 2): a) potwierdzenie wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) b) zezwolenie dotyczące zbierania odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.). c) dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorstwa w zakresie transportu ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentów, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a)-c) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach