Przetargi.pl
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26 75 573 , fax. 18 26 75 573
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 3 Maja 2
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 26 75 573, fax. 18 26 75 573
  REGON: 49064153500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops.jordanow.pl, bip.malopolska.pl/mopspolecznej4

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników Projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1- zajęcia psychoeduakcyjne Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: psychoeduakcyjnych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu wspieranie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Zamówienie obejmuje zorganizowanie i prowadzenie zajęć o łącznej liczbie: 200 godzin zajęć w latach 2019, i 2020 / tj. 100 h rocznie/, które obejmować będą: • 1 x w tygodniu zajęcia grupowe po 2 h na każdą grupę / przewidywane 4 grupy do 5 osób/ • 1x w tygodniu po 1 h terapia indywidualna, • 1x w miesiącu 1 h konsultacje dla rodziców. Liczba godzin poszczególnych zajęć będzie ulegała zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od indywidualnego planu wsparcia opracowanego dla każdego uczestnika projektu. Część 2 – indywidualne konsultacje psychologiczne. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”. Zamówienie obejmuje pełnienie dyżurów w „Placówce Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” minimum 2 razy w tygodniu po 3 h na łączną liczbę: 250 godzin zajęć w latach 2019, i 2020. Indywidualne konsultacje polegały będą na udzielaniu poradnictwa dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz personelu pracującego z uczestnikami projektu. Dla celów niniejszego zamówienia przyjmuje się iż 1 h (jedna godzina) zajęć = 60 minutom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach