Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Świątniki Górne w sezonie zimowym 2019/2020

Gmina Świątniki Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 32-040 Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 270 40 30 , fax. 12 270 40 96
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świątniki Górne
  ul. Bruchnalskiego 36
  32-040 Świątniki Górne, woj. małopolskie
  tel. 12 270 40 30, fax. 12 270 40 96
  REGON: 35155549900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatniki-gorne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Świątniki Górne w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i posypywanie materiałami szorstkimi dróg gminnych o łącznej długości około 63 km, w tym ok. 4 km dróg o szerokości 5m i ok. 59 km dróg o szerokości od 2,0 do 4,0 m, oraz parkingów i placów o łącznej powierzchni około 10550 m2 przez 1 sezon zimowy 2019/2020 w sposób zapewniający ich ciągłą (całodobową) przejezdność, zwłaszcza w godzinach od 5.00 do 24.00. Usługa ma być wykonywana we wszystkich miejscowościach gminy, tj. Świątnikach Górnych, Rzeszotarach, Ochojnie, Wrząsowicach, Olszowicach. Zakres usługi obejmuje: - utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez ich odśnieżanie, - zwalczanie w sposób ciągły śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni drogowych materiałami szorstkimi, - oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu, - usunięcie materiału szorstkiego z dróg, pozostałego po akcji zimowej w terminie do 30 kwietnia 2020 r. - zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi, - pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu, - całodobowa dostępność pod numerem telefonicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. 1 do SIWZ), 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach