Przetargi.pl
Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"

Instytut Matki i Dziecka ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka 17a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matki i Dziecka
  Kasprzaka 17a
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługi technicznej systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System) dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce (tj. Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).Zamówienie realizowane w ramach Projektu dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”, nr umowy 2022/ABM/01/00006 z dnia 20.07.2022 r.2. Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią Zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz Zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:Warunek: posiadanie doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:5 (pięć) usług obejmujących zaprojektowanie, przygotowanie, konfigurację, udostępnienie, utrzymanie systemu oraz obsługę techniczną systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form), dla niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:Warunek: posiadanie osób doświadczonych do nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotowych usług.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum dwiema osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:a) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, która:• posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub Project Management Professional (PMP) lub wyższym,• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat,• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres ich realizacji;b) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Analityka, która:• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych.• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia.• Pełniła funkcję analityka w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w którym wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres jego realizacji.• Posiada min. 12 miesięczne doświadczenie w zakresie znajomości elementów semantyki (w tym klasyfikacji:ICD-9, ICD-10, ICD-O-3, sprawozdawczości NFZ).3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach