Przetargi.pl
Wprowadzenie zmian w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl wraz z usługami gwarancji

Narodowe Archiwum Cyfrowe ogłasza przetarg

 • Adres: 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 572 16 00 , fax. +48 22 572 16 01
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 572 16 00, fax. +48 22 572 16 01
  REGON: 12290000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nac.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: archiwum państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wprowadzenie zmian w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl wraz z usługami gwarancji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wprowadzenie zmian w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl wraz z usługami gwarancji. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące elementy: 1.1. Kompleksowe wprowadzenie zmian w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 1.2. Świadczenie usług gwarancji dla dostarczonych produktów i wytworzonej dokumentacji oraz dla funkcjonalności już dostępnych w serwisie co najmniej przez okres: od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 1.3. Świadczenie usług wsparcia programistycznego w zakresie serwisu w wymiarze co najmniej 10 roboczogodzin pracy miesięcznie (z możliwością kumulowania) w okresie świadczenia usług gwarancji 1.4. Wymagane jest, aby wytworzone oprogramowanie oraz świadczone usługi zostały zrealizowane na podstawie i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach