Przetargi.pl
„Remont Hali Sportowej w Leoncinie”

GMINA LEONCIN ogłasza przetarg

 • Adres: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227856600
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LEONCIN
  ul. Partyzantów 3
  05-155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 227856600
  REGON: 013270471
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont Hali Sportowej w Leoncinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac na potrzeby zadania pn.: „Remont Hali Sportowej w Leoncinie”Zadanie polega na remoncie istniejącego budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Leoncinie. Zadanie należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 5 – Przedmiar robót do niniejszej SWZ.Do zadania należy m.in.:- wymiana stolarki okiennej PCV na trzyszybową- remont pokrycia dachu- roboty malarskie-remont posadzki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach