Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu magazynowania kluczy wewnętrznych

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012126482
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.policja.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu magazynowania kluczy wewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu magazynowania kluczy wewnętrznych, zwany dalej asortymentem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz Rozdz. XIX SWZ.3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, liczonych od dnia podpisania, przez strony bez uwag, końcowego protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35121300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach