Przetargi.pl
Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz

Gmina Wolbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 164 251 , fax. 446 164 241
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbórz
  Pl. Jagiełły 28
  97-320 Wolbórz, woj. łódzkie
  tel. 446 164 251, fax. 446 164 241
  REGON: 59064785900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wolborz.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz”. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zakres zamówienia: a) odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolbórz po zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Wolborzu wraz z ich transportem. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do odławiania niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, a w nagłych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia życia ludzi lub zwierząt) nie później niż w ciągu 3 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego. Przyjmuje się liczbę zwierząt do odłowienia około 45 sztuk rocznie. Zamawiający zastrzega sobie, że liczba zwierząt do odłowienia i przyjęcia do schroniska może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Wolbórz. Wykonawca zobowiązany jest przy odławianiu zwierząt do: - posługiwania się urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom, - stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. b) zabezpieczenie miejsc do całodobowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt, c) zapewnienie wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu gminy Wolbórz, d) prowadzenie działań mających na celu znalezienie bezdomnym zwierzętom właścicieli, e) zamieszczanie na stronie internetowej schroniska informacji ze zdjęciem i opisem zwierzęcia odłapanego na terenie gminy Wolbórz, f) oddawanie zwierząt do adopcji i informowanie Zamawiającego o ilości oddanych do adopcji zwierząt, g) prowadzenie ewidencji zwierząt wraz z nr identyfikacyjnym chip i przekazywania jej na bieżąco przynajmniej raz w miesiącu Zamawiającemu, h) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: - 15-dniowa kwarantanna, - odrobaczanie, - szczepienie, - leczenie, - zabiegi sterylizacji albo kastracji, znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora, usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt, - w beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia. i) przejęcie przez Wykonawcę opieki nad 23 psami przebywającymi w schronisku przy ul. Zdzieszulickiej 12 w Bełchatowie, będących własnością Gminy Wolbórz, w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, że ilość psów do przejęcia może ulec zmianie, a wynikać to będzie z rzeczywistej ilości psów przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Transport zwierząt do swojej siedziby zapewni wykonawca na swój koszt. j) całodobowy transport i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych (w tym zwierzętom dzikim) na terenie gminy Wolbórz. k) współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolbórz. 2) Wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zwierząt, dla przedmiotu zamówienia. a) W celu sprawdzenia warunków w jakich przetrzymywane są zwierzęta, Zamawiający w całym okresie realizacji umowy jest upoważniony do przeprowadzania kontroli miejsca przetrzymywania zwierząt bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzonej kontroli. b) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa ujętych w: - ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami), - właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie w/w ustaw; c) Zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy; d) Powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo; e) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. f) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. g) Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe w związku z wykonywaniem umowy odpowiada Wykonawca. h) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy. i) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za działania lub zaniechania własne. k) Zamawiający wymaga aby liczba psów w schronisku nie przekraczała maksymalnej liczby psów, na jaką zostało przewidziane schronisko. 3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98380000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach