Przetargi.pl
Dostawa aparatura dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 38 68 , fax. 42 631 28 79
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 38 68, fax. 42 631 28 79
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatura dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup i dostawa aparatury dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ, 2) załadunek, transport i rozładunek aparatury we wskazanym, przez Zamawiającego, miejscu w jego siedzibie tj. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przy ulicy Wróblewskiego 15 w Łodzi, 3) instalacja i uruchomienie aparatury (dotyczy pakietu nr 1), 4) świadczenie usług serwisowych i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 4. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 5. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 6. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 7. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach