Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na codziennym przygotowaniu, dostawie i wydawaniu gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Biała Rawska oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych: w Starej Wsi, Chodnowie i dla osób uprawnionych do tej formy pomocy w ramach rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-230 Biała Rawska, ul. Mickiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 815 93 51 , fax. 0-46 815 93 51
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Mickiewicza 25
  96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie
  tel. 0-46 815 93 51, fax. 0-46 815 93 51
  REGON: 52814750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mgops.bialarawska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na codziennym przygotowaniu, dostawie i wydawaniu gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Biała Rawska oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych: w Starej Wsi, Chodnowie i dla osób uprawnionych do tej formy pomocy w ramach rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej: na codziennym przygotowaniu i wydawaniu gorącego posiłku jednodaniowego (naprzemiennie raz I danie, raz II danie) w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej; b) oraz codziennym przygotowaniu, transporcie i wydawaniu gorącego posiłku: jednodaniowego (naprzemiennie raz I danie, raz II danie) w: Szkole Podstawowej w Babsku, Szkole Podstawowej w Lesiewie, Szkole Podstawowej w Błażejewicach, Szkole Podstawowej w Pachach, Szkole Podstawowej w Starej Wsi, Szkole Podstawowej w Chodnowie oraz posiłku dwudaniowego w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej: w Starej Wsi i Chodnowie; c) posiłków jednodaniowych dla mieszkańców gminy: zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P z 2018 r., poz. 1007). Posiłki przygotowywane będą w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej oraz wydawane w pomieszczeniach szkoły na warunkach określonych w umowie najmu pomieszczeń i dzierżawy stołówki szkolnej ( kuchni wraz z zapleczem i wyposażeniem). Wykonawca zadba o czystość pomieszczeń, w których odbywa się wydawanie i spożywanie posiłków oraz dostarczy pojemniki na zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz odpadów żywnościowych i usunie je z terenu szkoły po spożyciu posiłków. Za posiłek dwudaniowy uważa się gorący posiłek: zupa + drugie danie sporządzone w dniu wydania i wydawane w naczyniach wraz ze sztućcami będącymi na wyposażeniu stołówki w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej. Za posiłek jednodaniowy uważa się gorący posiłek (naprzemiennie raz I danie, raz II danie) sporządzony w dniu wydania i wydawany w naczyniach wraz ze sztućcami będącymi na wyposażeniu stołówki w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej. Posiłki jednodaniowe wykonawca dostarczać będzie do szkół położonych poza Białą Rawską własnymi środkami transportowymi przystosowanymi do transportu żywności, w specjalistycznych termosach/pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty dopuszczające wykorzystanie ich w żywieniu ludzi, następnie wydawane w pojemnikach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami. Dla pozostałych osób uprawnionych posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowych do spożycia poza stołówką Pod pojęciem I dania należy rozumieć zupę z tzw. wkładką mięsną podaną ze świeżym pieczywem + deser ( jogurt, owoc, ciastko zbożowe) Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym lub rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza ryż lub makaron + kompot. Danie drugie mogą stanowić również pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane, kopytka, krokiety, makaron z sosem lub inne. Posiłki muszą być przygotowywane wg zróżnicowanych jadłospisów. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Posiłki powinny być przygotowywane według aktualnych norm żywieniowych i przepisów sanitarno-epidemiologicznych, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz normami HACCP. Posiłki muszą posiadać wymaganą wartość energetyczną i odżywczą zgodnie z zalecanymi normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia oraz ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337, 2112 ). Usługa świadczona będzie w dni zajęć szkolnych w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i następującej gramaturze: zupa z wkładką – 400 g; ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g; mięso lub ryba – 100 g; surówka lub jarzyny – 100 g; pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane, kopytka, krokiety, makaron z sosem lub inne – 300 g kompot – 200 ml
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną