Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Prezydenta Ignacego Mościckiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 724 55 73 , fax. (044) 723 50 33
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. (044) 724 55 73, fax. (044) 723 50 33
  REGON: 59064833300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminatomaszowmaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi przesyłu. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 833) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający 1: 1) 134 punktów odbioru energii elektrycznej dla zasilania budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz dla zasilania oświetlenia ulicznego, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Tomaszów Mazowiecki Szacowane roczne zużycie – energia szczytowa 505.226 kWh, energia pozaszczytowa 967 kWh 2) 9 punktów odbioru energii elektrycznej dla zasilania budynków i obiektów użyteczności publicznej, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną są następujący odbiorcy końcowi: Zespół Szkół w Komorowie Szacowane roczne zużycie – 35.925 kWh Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie Szacowane roczne zużycie – energia szczytowa 2.224 kWh, energia pozaszczytowa 3.766 kWh Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach; 3 punkty odbioru: zespół szkolno-przedszkolny w Smardzewicach, filia przedszkola w Twardej, oświetlenie boiska sportowego w Smardzewicach Szacowane roczne zużycie – 39.192 kWh Zespół Szkół w Wiadernie Szacowane roczne zużycie – energia szczytowa 10.218 kWh, energia pozaszczytowa 23.956 kWh Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie Szacowane roczne zużycie – 16.927 kWh Publiczne Przedszkole w Wąwale; 2 punkty odbioru: przedszkole w Wąwale oraz filia w Ciebłowicach Dużych Szacowane roczne zużycie – energia szczytowa 3.759 kWh, energia pozaszczytowa 3.357 kWh 3) 32 punkty odbioru energii elektrycznej dla zasilania budynków oraz sieci i instalacji technologicznych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gminny Zakład Komunalny Szacowane roczne zużycie – energia szczytowa 442.984 kWh, energia pozaszczytowa 43.995 kWh Zamawiający 2: 1) 2 punkty odbioru energii elektrycznej dla zasilania obiektów użyteczności publicznej, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach, Punkty odbioru: gminna biblioteka publiczna w Smardzewicach, filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiadernie. Szacowane roczne zużycie – 2.702 kWh Zestawienie punktów odbioru wyszczególniono w załączniku nr 7 do SIWZ. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie rocznym – 1.135.198 kWh, w tym energia rozliczana w niżej wymienionych grupach taryfowych: B 11 – 44.343 kWh - 1 pkt C 11o – 336.965 kWh - 102 pkt C 11 – 473.439 kWh - 62 pkt C 12a – 77.933 kWh - 4 pkt I taryfa (szczytowa) – 21.100 kWh II taryfa (pozaszczytowa) – 56.833 kWh C 12b – 64.248 kWh - 3 pkt I taryfa (szczytowa) – 45.040 kWh II taryfa (pozaszczytowa) – 19.208 kWh C 21 – 134.814 kWh - 1 pkt G 11 – 3.456 kWh - 4 pkt Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów odbioru zostały przedstawione w załączonym do SIWZ zestawieniu zbiorczym (zał. nr 7).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach