Przetargi.pl
Dostawa reaktora ciśnieniowego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 38 68 , fax. 42 631 28 79
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 38 68, fax. 42 631 28 79
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa reaktora ciśnieniowego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup i dostawa reaktora ciśnieniowego dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ, 2) załadunek, transport, rozładunek, wniesienie i ustawienie aparatury we wskazanym, przez Zamawiającego, miejscu w jego siedzibie tj. Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przy ulicy Żeromskiego 116 w Łodzi, 3) instalacja i uruchomienie aparatury, 4) przeszkolenie użytkowników aparatury, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji, 5) świadczenie usług serwisowych, pomoc techniczna przez cały okres gwarancji oraz wykonanie przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 15 SIWZ). Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 5 dni robocze liczone od następnego dnia po przekazaniu Wykonawcy zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania krótszego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 15 SIWZ). W przypadku świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis Producenta na ternie Polski, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdział 15 SIWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 5 do SIWZ. 3 Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 4. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 5. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 6. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 7. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach