Przetargi.pl
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby ewidencyjne: Zederman, Zimnodół, Żurada

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430414, 6476670 , fax. 032 6430490
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu
  ul. Mickiewicza 2 2
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430414, 6476670, fax. 032 6430490
  REGON: 27625504500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby ewidencyjne: Zederman, Zimnodół, Żurada
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne: Zederman, Zimnodół, Żurada poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali, użytków gruntów zabudowanych, zurbanizowanych i sadów, numeryczny opis granic działek ewidencyjnych z uwzględnieniem punktów dostosowania i wyników prac ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Zederman, Zimnodół, Żurada i udział przy rozpatrywaniu uwag zgłoszonych przez zainteresowanych do projektu zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej. Usługa realizowana będzie w 2 etapach na podstawie harmonogramu wykonywania prac, który został określony w warunkach technicznych wykonania zamówienia stanowiących zał. nr 7 do SIWZ. Etap I - wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne: Zederman, Zimnodół, Żurada poprzez uzupełnienie jej o dane ewidencyjne budynków i lokali, użytków gruntów zabudowanych, zurbanizowanych i sadów, numeryczny opis granic działek ewidencyjnych z uwzględnieniem punktów dostosowania i wyników ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Etap II - wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Zederman, Zimnodół, Żurada i udział przy rozpatrywaniu uwag zgłoszonych przez zainteresowanych do projektu. Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące: podstawy formalno-prawne opracowania, zakres rzeczowy i technologię wykonania prac oraz wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wynikowej zawierają warunki techniczne wykonania zamówienia oraz Rozszerzony Katalog Obiektów Ewidencyjnych stanowiące załącznik nr 7 oraz nr 8 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy nr konta 52 1240 4748 1111 0000 4877 8527 depozyty Bank Pekao S.A. z dopiskiem -Wadium na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gmina Olkusz obręby ewidencyjne: Zederman, Zimnodół, Żurada. 3.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4.Zaleca się dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium: kopia przelewu w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu. 5.W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów złożonych w ofercie). 6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.olkusz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach