Przetargi.pl
DOSTAWA Z MONTAŻEM SYSTEMU SZLABANU PARKINGOWEGO WRAZ TERMINALEM, CZYTNIKIEM KART, ZDALNIE STEROWANYM I MONITOROWANYM.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 64 68 502 , fax. 12 64 68 930
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 64 68 502, fax. 12 64 68 930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydygierkrakow.pl/umowy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA Z MONTAŻEM SYSTEMU SZLABANU PARKINGOWEGO WRAZ TERMINALEM, CZYTNIKIEM KART, ZDALNIE STEROWANYM I MONITOROWANYM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem systemu szlabanu parkingowego wraz z terminalem, czytnikiem kart, zdalnie sterowanym i monitorowanym oraz niezbędnego dodatkowego asortymentu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji. 3.Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony system szlabanu parkingowego liczonej od dnia protokolarnego przekazania. Warunki serwisu: a)Czas podjęcia naprawy przez serwis - nie dłużej niż 24 godziny; b)Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia - maksymalnie do 5 dni roboczych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający - stosownie do normy z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rydygierkrakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach