Przetargi.pl
Usługa wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na dokumentację medyczną.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 103 006 , fax. 228 104 688
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 103 006, fax. 228 104 688
  REGON: 12513262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na dokumentację medyczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji (wykonania) usługi polegającej na wydrukowaniu i oprawie teczek na dokumentację medyczną w ilości 300 000 egzemplarzy w formacie 573 x 415 mm (po rozłożeniu), sztancowanych, wraz z dostawą do Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 2. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Karton jednostronnie bielony 300g/m2 – o właściwościach takich jak: gramatura, grubość, sztywność, białość górnej warstwy, połysk, szorstkość, wilgotność itp., odpowiadających funkcjonalnie specyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Nadruk na teczkach ( jednostronny) zgodnie z przekazanym wzorem zamawiającego. 3) Kolorowość – druk jednostronny w kolorze zielonym PANTONE -348 C. 4) Teczki powinny posiadać sześć bigów pionowych i sześć bigów poziomych zgodnie z załączonym schematem rozmieszczenia bigów i otworów - załącznik nr 1 do SIWZ. 5) Teczki powinny posiadać trzy klapy - załącznik nr 1 do SIWZ. 6) Do każdej teczki powinien być dołączony metalowy wąs o długości ok. 185 mm wraz z metalową blaszką do mocowania akt o długości ok. 110 mm z dwoma otworami o średnicy 5 mm. 7) Blaszki i wąsy muszą zostać założone do każdej teczki. 3. Wykonane nakłady powinny być spakowane w paczkach po 100 egzemplarzy. Materiały do druku zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonany nakład powinien zostać dostarczony w terminie przewidzianym umową do Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z załączonym rozdzielnikiem do umowy (Załącznik nr 1 do umowy). 4. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie druku i oprawy, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku, a ocena jego spełnienia będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty z załącznikami, 2) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach