Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D

Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 437 13 00 , fax. 22 437 13 90
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Al. Ujazdowskie 9
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90
  REGON: 14061045400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: służba specjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku stołówki na funkcję biurową z przeznaczeniem na siedzibę Delegatury CBA przy ul. Żołnierskiej 4D w Szczecinie (działki przed podziałem nr 1/2 z obrębu nr 2057, po podziale 65/3 i 64/9 z obrębu nr 2057). W ramach zadania przewidziano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania niektórych, pomieszczeń piwnic, parteru, piętra i częściowe wykorzystanie nieużytkowego poddasza. W piwnicy powstaną dwa pomieszczenia techniczne, magazyn i pomieszczenie porządkowe. Na parterze przewidziano lokalizację siedmiu pokoi biurowych i pomieszczenia socjalnego, na piętrze pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego. Na poddaszu zlokalizowano salę odpraw, pokój socjalny i pomieszczenia sanitarne. Dodatkowo zostanie zamontowany dźwig osobowy, umożliwiający łatwe i wygodne przemieszczanie się z poziomu piwnic do poziomu poddasza (również osobom niepełnosprawnym). Z uwagi na istniejący układ konstrukcyjny budynku i wynikające kolizje z posadowieniem szybu windowego, zastosowano dźwig z zaniżonym podszybiem wynoszącym 45cm. W związku z tym należy uzyskać odstępstwo dotyczące głębokości podszybia. W ramach robót w branży sanitarnej przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w obiekcie:  instalacji wod-kan,  instalacji c.o.,  instalacjiklimatyzacji,  instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach robót w branży elektrycznej przedmiot zamówienia obejmuje:  budowę wewnętrznych linii zasilających (WLZ),  rozbudowę rozdzielnicy głównej i rozdzielnic piętrowych,  budowę nowych rozdzielnic piętrowych I rozbudowę rozdzielnic komputerowych,  instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  instalację gniazd ogólnych i gniazd komputerowych DATA,  instalację zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i urządzeń niskoprądowych,  instalację połączeń wyrównawczych,  ochronę przeciwporażeniową, W ramach robót w branży teletechnicznej przedmiot zamówienia obejmuje:  budowę instalacji sieci strukturalnej LAN,  rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru (SSP),  budowę systemu wideodomofonowego. Przedmiot zamówienia stanowi również przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie kondygnacji piwnicy. Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje także niezbędne prace towarzyszące z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym – Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który zostanie przekazana wykonawcom spełniającym warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę: 1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2a do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną bezwzględnie wraz z załączonymi szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót i udostępnionych wzorów, które stanowią załączniki do SIWZ. (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową) 3. Wykaz zestawienia materiałów i zestawienie sprzętu w ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym; 4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (płyta CD stanowiąca materiał pomocniczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach