Przetargi.pl
DOSTAWA OPAKOWANIA DO PLECAKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 894 218, , fax. 261 894 091
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów
  Wojska Polskiego 57
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 261 894 218, , fax. 261 894 091
  REGON: 10043013000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wofitm.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OPAKOWANIA DO PLECAKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA OPAKOWANIA DO PLECAKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ - SPRAWA NR WOFiTM/42/2019/PN. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 część (100 sztuk)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach