Przetargi.pl
USŁUGA WYCINKI DRZEW, FREZOWANIA PNI PO WYCINCE ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ ZE WSTĘPNĄ PIELĘGNACJĄ NOWO POSADZONEJ ZIELENI.

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog-gizycko.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYCINKI DRZEW, FREZOWANIA PNI PO WYCINCE ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ ZE WSTĘPNĄ PIELĘGNACJĄ NOWO POSADZONEJ ZIELENI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące usługi związanej z wykonaniem wycinki drzew , frezowania pni po wycince, oraz sadzenia drzew i krzewów wraz ze wstępną pielęgnacją nowo posadzonej zieleni na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy Giżycko w miejscowościach: a. Część 1 – Giżycko, Kruklanki- Brożówka, Mrągowo; b. Część 2 – Orzysz, Bemowo Piskie, Szeroki Bór, Ełk; c. Część 3 – Węgorzewo, Węgorzewo-Ogonki, Suwałki, Gołdap; 2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót: a. Zakres przewidzianych robót: 1) Wycinka drzew; 2) Frezowanie pni; 3) Sadzenie drzew i krzewów; 4) Przycinka drzew do 30% korony; b. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania usług, za ich zgodność ze specyfikacją oraz z dodatkowymi uzgodnieniami z Zamawiającym . c. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku na placu robót oraz jego właściwego oznakowania i zabezpieczenia. 3. Wymagania dotyczące wykonania usługi wycinki drzew oraz karczowania pni pozostałych po wycince: a. Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami administracyjnymi lub jeżeli nie jest wymagana decyzja na podstawie ustawy o ochronie przyrody (t.j Dz.U. 2018 poz.1614) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; b. Szczegółowy zakres prac wraz z numerami decyzji administracyjnych odpowiednich organów znajduje się w załącznikach nr 7-9 do SWIZ (Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia). c. Podczas wycinki należy chronić przed uszkodzeniem elementy występujące w pobliżu usuwanych drzew, np. takie jak nawierzchnię dróg i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci uzbrojenia terenu itp.; d. W razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowaniem upadkiem obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia lub z opuszczaniem tych elementów na linach; e. Wycinkę drzew należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkadzać drzew i krzewów przewidzianych do zachowania, f. Mechaniczne usunięcie pozostałości po uprzednio ściętym drzewie poprzez tzw. frezowanie, przy czym całość gleby zanieczyszczonej frezem pochodzącym z frezowania nasady pnia i korzeni, należy wymienić i zastąpić glebą żyzną (min 10 cm poniżej powierzchni gruntu). g. Drewno z wycinki oraz gałęzie i pozostały materiał drzewny po wycince Wykonawca wywiezie z terenu jednostki wojskowej we własnym zakresie i na własny koszt. h. Rozliczenie drzewa uzyskanego z wycinki szczegółowo wyjaśnione jest, dla każdej części zamówienia, w oddzielnych opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki 7-9 do SWIZ. 4. Wymagania dotyczące wykonania usługi sadzenia drzew: a. Sadzenie drzew i krzewów na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku; b. Termin sadzenia – maksymalnie do 30.11.2019r.; c. Dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną; d. Rośliny powinny być sadzone na głębokość, na jakiej rosły w szkółce (głębokość doniczki); e. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; f. Gałęzie złamane, jeśli ich ilość nie dyskwalifikuje sadzonki, należy dociąć; g. Przy sadzeniu drzew liściastych należy przed sadzeniem wbić w dno paliki; h. Korzenie roślin zasypać sypką ziemia wraz z materiałami do zaprawy dołów, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać; i. Drzewa liściaste należy przywiązać do palików tuż pod koroną; j. Wysokość palików wbitych w grunt nie może być mniejsza niż 2/3 wysokości pnia posadzonego drzewa; k. Paliki powinny być umieszczone wokół pnia w równych odstępach; l. Powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny być wyściółkowane korą sosnową w warstwie ok. 5-6 cm; m. Na posadzone drzewa Wykonawca udzieli gwarancji (okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium poza cenowe oceny ofert)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: a. Część 1 – 2 000,00 zł. b. Część 2 – 8 000,00 zł. c. Część 3 – 2 500,00 zł 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post. nr 80/2019 – usługa w zakresie wycinki drzew, frezowania pni po wycince oraz sadzenia drzew i krzewów wraz ze wstępną pielęgnacją nowo posadzonej zieleni – Część …….” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: a. zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b. określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, c. termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XIV niniejszej SIWZ, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w rozdziale XII niniejszej SIWZ, d. wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, e. oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, f. klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 8. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089), składane jako wadium powinno zawierać: a. zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b. określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie – wysokość musi być równa kwocie wadium, c. termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XIV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w rozdziale XII niniejszej siwz, d. wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa „Ustawa pzp”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do swiz),dowód wniesienia wadium, Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach