Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w Gminie Gołdap

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.goldap.pl, www.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w Gminie Gołdap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w Gminie Gołdap z podziałem na następujące części: Część 1 - Dunajek – rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (działka nr geod. 116 obręb 4 Dunajek) na odcinku ok 556 m (słupy, linia, lampy), Część 2 - Jany – budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (działka nr geod. 69 i 73 obręb 11 Janki) na odcinku ok 651 m (słupy, linia, lampy), Część 3 - Dzięgiele – rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (działka nr geod. 77/5 i 78/1 obręb 5 Dzięgiele) na odcinku ok. 228 m (słupy, linia, lampy). Zakres objęty opracowaniem obrazują mapy poglądowe -stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w następującym zakresie: a) projekt budowlany w 5 egz. , b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 1 egz., c) kosztorys ofertowy dla celów przetargowych w 1 egz., d) przedmiar robót w 1 egz., e) kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. Pozycje od a do e należy również złożyć w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formie zapisu pdf do publikacji i rozpowszechniania zgodnie z Ustawą oraz realizacji zadań własnych. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) pozyska mapy niezbędne do celów wykonania dokumentacji projektowej, b) uzyska wymagane decyzje, w tym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) uzyska niezbędne opinie, zgody i uzgodnienia, wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego Dokumentację techniczną należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1935). 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.). 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz 1389). 5.Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Przewidywany termin realizacji robót budowlanych 2021 r. - 2022 r. W przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w nowym terminie realizacji. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: 1. Kontrolowania zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami. 2. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji technicznej. 3. Uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 4. Nadzorowania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 5. Udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestniczenie w odbiorze końcowym robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 Ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach