Przetargi.pl
Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania: Zadanie 1. Wsparcie techniczne oprogramowania TrendMicro Zadanie 2. Wsparcie techniczne oprogramowania SolarWinds Zadanie 3. Wsparcie techniczne oprogramowania vmware

Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3488600 , fax. 94 3488625
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski
  Rynek Staromiejski 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3488600, fax. 94 3488625
  REGON: 330920802
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania: Zadanie 1. Wsparcie techniczne oprogramowania TrendMicro Zadanie 2. Wsparcie techniczne oprogramowania SolarWinds Zadanie 3. Wsparcie techniczne oprogramowania vmware
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania: Zadanie 1. Wsparcie techniczne oprogramowania TrendMicro Zadanie 2. Wsparcie techniczne oprogramowania SolarWinds Zadanie 3. Wsparcie techniczne oprogramowania vmware. Zadanie 1. – przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania antywirusowego Deep Security firmy Trend Micro. Zadanie 2. – przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Virtualization Manager firmy SolarWinds. Zadanie 3. – przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania vSphere Standard (2 CPU) firmy VMWARE. 2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SIWZ oraz projektach umów dla poszczególnych Zadań zawartych w Rozdziale V SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy Zadania 1., Zadania 2. i Zadania 3.: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach