Przetargi.pl
Usługa w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym - ZP-32/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. Józefa Babińskiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. Józefa Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000298554
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym - ZP-32/22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym (zwane transportem podstawowym). Transport podstawowy będzie wykonywany całodobowo i we wszystkie dni tygodnia. Transport podstawowy obejmuje:1) transport sanitarny pacjenta Zamawiającego trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych warunkach komunikacyjnych i atmosferycznych, z miejsca i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz na warunkach opisanych we wzorze umowy;2) sprawowanie opieki medycznej i nadzoru nad pacjentem Zamawiającego w trakcie transportu sanitarnego - na warunkach opisanych we wzorze umowy;3) zapewnienie pomocy w wykonywaniu specjalistycznych czynności reanimacyjnych,4) odbiór wyników badań diagnostycznych zleconych przez Zamawiającego na podstawie umowy zawartej z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;5) przewóz pracownika Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych (w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia ich zdrowia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, np. w wyniku zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek: Sytuacji ekonomicznej lub finansowejWarunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000,00 zł.Warunek: Zdolności technicznej lub zawodowejWarunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną usługę transportu sanitarnego z zespołem podstawowym o wartości minimum 350 000 zł wraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach