Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

GMINA DĘBNO ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Wola Dębińska, 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 631 85 60 , fax. 014 6658 722
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DĘBNO
  240
  32-852 Wola Dębińska, woj. małopolskie
  tel. 14 631 85 60, fax. 014 6658 722
  REGON: 000540357
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część I – dostawa komputerów, tabletów i skaneraPrzedmiotem zamówienia dla Części 1 jest dostawa wraz z transportem:• 24 sztuk zestawów komputerowych wraz z dostawą oprogramowania biurowego. Przez zestaw komputerowy rozumie się komputer przenośny, monitor, mysz oraz klawiaturę.• 15 sztuk tabletów• skaner – sztuk 1Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części I.Dostarczany sprzęt dla Części pierwszej ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE – jeżeli są wymagane).Sprzęt dla Części pierwszej należy dostarczyć do siedziby Zmawiającego tj. do Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno. Koszt dostawy, przygotowanie sprzętu należy uwzględnić w cenie ofertowej.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne sprzętu dla Części I zostały opisane w Załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części I2) Część II – dostawa systemu ochrony UTM, przełącznik sieciowy zarządzalny, system kopii zapasowych, punkt dostępowyPrzedmiotem zamówienia dla Części drugiej jest dostawa wraz z transportem:• jednej sztuki systemu ochrony UTM,• dwóch przełączników sieciowych zarządzalnych,• jednego system kopii zapasowych• dwóch punktów dostępowych.Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części IIDostarczany sprzęt dla Części drugiej ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE – jeżeli są wymagane).Sprzęt dla Części II należy dostarczyć do siedziby Zmawiającego tj. do Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno. Koszt dostawy, przygotowanie sprzętu należy uwzględnić w cenie ofertowej.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne sprzętu dla Części II zostały opisane w Załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części II3) Część III – dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukującychPrzedmiotem zamówienia dla Części III jest dostawa wraz z transportem 8 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części IIIDostarczany sprzęt dla Części trzeciej ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE – jeżeli są wymagane).Sprzęt dla Części III należy dostarczyć do siedziby Zmawiającego tj. do Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno. Koszt dostawy, przygotowanie sprzętu należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne sprzętu dla Części nr 3 zostały opisane w Załączniku nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach