Przetargi.pl
Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

Gmina Żabno ogłasza przetarg

 • Adres: 33-240 Żabno, Ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabno
  Ul. Władysława Jagiełły 1
  33-240 Żabno, woj. małopolskie
  REGON: 000529137
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje dostawę 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Żabno” realizowanego przez Gminę Żabno w ramach dofinasowania otrzymanego z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez PFRON.2) Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia określają: Opis parametrów pojazdu – Załącznik nr 4.1, do SWZ, Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 4.2 do SWZ.3) Pojazd musi posiadać homologację jako 9-osobowy (kierowca +8 pasażerów) oraz musi być dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, zwanym w niniejszej SWZ „samochodem lub pojazdem” spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznikach do niej (w szczególności w Opisie parametrów pojazdu) oraz Projektowanych postanowieniach umownych.5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Żabnie , ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno.6) Dostarczany pojazd: a) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z warunków zamówienia,b) nie może być ograniczony prawami osób trzecich, c) nie może być przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania),d) musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, jak również innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego, e) musi posiadać homologację7) Z chwilą wydania pojazdu, przechodzi jego własność na Zamawiającego.8) Wraz pojazdem Wykonawca dostarczy: a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,c) książkę przeglądów serwisowych,d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,e) fakturę VAT,f) świadectwo zgodności WE,g) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy,h) kartę pojazdu,i) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.9) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załącznikach szczegółowo opisujących daną część przedmiotu zamówienia.Uwagi końcowe: – Wykonawca wykona powierzone zamówienie w oparciu o opisujące przedmiot zamówienia, dokumenty zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami,– Wszystkie używane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały musza posiadać wymagane atesty i certyfikaty, – Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia,– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.. 3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w ust.1, pkt. 2) powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach