Przetargi.pl
Usługa w zakresie przeprowadzenia badania pt. Efektywność wsparcia udzielonego ze środków KFS w województwie mazowieckim w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-205 Warszawa, ul. Młynarska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5784400 centrala, 5784489 , fax. 225 784 418
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  ul. Młynarska 16
  01-205 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5784400 centrala, 5784489, fax. 225 784 418
  REGON: 16362050000190
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wupwarszawa.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie przeprowadzenia badania pt. Efektywność wsparcia udzielonego ze środków KFS w województwie mazowieckim w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia badania pt. Efektywność wsparcia udzielonego ze środków KFS w województwie mazowieckim w 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę merytoryczną, która podlega ocenie zgodnie z § 14 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach