Przetargi.pl
Część 1: Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową” w formule zaprojektuj i wybuduj Część 2: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Pęcickiej 23

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 864 19 00 , fax. 22 835 06 12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  ul. Grębałowska
  01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 864 19 00, fax. 22 835 06 12
  REGON: 10858838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https//zgn-bielany.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część 1: Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową” w formule zaprojektuj i wybuduj Część 2: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Pęcickiej 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: - Dla budynku przy ul. Palisadowej 5D należy wykonać instalację centralnego ogrzewania łącznie z projektem i kotłownią kontenerową na gaz, w pierwszej kolejności płynny następnie ziemny łącznie z projektem. Projekty będą posiadać wszystkie prawem ustalone uzgodnienia łącznie z decyzją o dopuszczeniu do użytkowania, a przed ich realizacją będą uzgodnione z Zamawiającym Następnie należy wymienić umywalki, zlewy i wstawić kabiny prysznicowe w lokalach mieszkalnych i podłączyć instalację ciepłej wody do kotłowni. Część 2: - Dla budynku przy ul. Pęcickiej 23 należy wykonać instalację centralnego ogrzewania, podłączenie instalacji ciepłej wody i urządzeń sanitarnych łącznie z wymianą niezbędnego osprzętu, demontaż istniejących lokalnych źródeł ciepłej wody, wykonanie instalacji węzła cieplnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 27.06.2019 r. do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: Część 1 – 26 000,00 złotych Część 2 – 8 000,00 złotych 13.1 Wadium może być wnoszone w: 13.1.1 pieniądzu; 13.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 13.1.3 gwarancjach bankowych; 13.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 13.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 13.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr 79 1030 1508 0000 0005 5088 4054 w tytule przelewu: „wadium w postęp. sygn. 51/KT/2019/W 13.3 Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji), Wykonawca składa wraz z ofertą. 13.5 Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.6 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 2.2.2 2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. skazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach