Przetargi.pl
Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych.

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6202881 - 87 , fax. 226 240 100
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Al. Solidarności 105
  00-140 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6202881 - 87, fax. 226 240 100
  REGON: 32578800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iaepan.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa w zakresie druku,oprawy introligatorskiej i dostawy publikacji naukowych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach