Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Wierzbno

Urząd Gminy w Wierzbnie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-111 Wierzbno, 90
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 793 44 95 , fax. 025 793 45 72
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wierzbnie
  90
  07-111 Wierzbno, woj. mazowieckie
  tel. 025 793 44 95, fax. 025 793 45 72
  REGON: 54968300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawierzbno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Wierzbno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia realizowanego w wyniku przetargu jest odbieranie i zagospodaro- wanie wskazanych w dalszej części SIWZ odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych powstałych i zbieranych z nieruchomości zamieszkałych w następujących miejscowościach Gminy Wierzbno: Adamów, Brzeźnik, Cierpięta, Czerwonka, Czerwonka-Folwark, Filipy, Helenów, Janówek, Jaworek, Józefy, Karczewiec, Kazimierzów, Koszewnica, Krypy, Las Jaworski, Majdan, Nadzieja, Natolin, Orzechów, Ossówno, Rąbież, Skarżyn, Soboń, Stary Dwór, Strupiechów, Sulki, Świdno, Wąsosze, Wierzbno, Wólka, Wyczółki, Wyględówek. Realizacja zamówienia ma przebiegać w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016 r. poz.2167) oraz osiągnięcie poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2017 r. poz. 2412).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach