Przetargi.pl
usługa w postaci szkolenia grupowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Abrahama 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6710556 , fax. 058 6610836
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
  ul. Abrahama 17 17
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 058 6710556, fax. 058 6610836
  REGON: 19058161800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.rumia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa w postaci szkolenia grupowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci szkolenia grupowego w zakresie CZĘŚĆ A Przedstawiciel handlowy CZĘŚĆ B: Warsztaty psychologiczne CZĘŚĆ C: Magazynier CZĘŚĆ D: Mała księgowość CZĘŚĆ E: Obsługa kas fiskalnych w ramach projektu RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.rumia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach