Przetargi.pl
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych i artykułów pomocniczych, znak zp/22/2010

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6730912, 6730846 , fax. 058 6732281
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku
  ul. 1 Maja 13 13
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6730912, 6730846, fax. 058 6732281
  REGON: 00030822900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.puck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych i artykułów pomocniczych, znak zp/22/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych i artykułów pomocniczych w okresie 12 miesięcy. 2. Nazwy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 zakresy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresach, które podano w załączniku nr 2 SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży paliwa i artykułów pomocniczych na stacjach paliw wykazanych w załączniku nr 6 i wg cen zgodnie z ofertą, w oparciu o karty drogowe pojazdów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania raz w miesiącu faktur zbiorczych na podstawie dokumentów WZ podpisanych przez kierowców. 5.1. istnieje możliwość odstąpienia od wymogu wystawienia kierowcom pobierającym paliwo, dokumentów WZ pod warunkiem, że kierowca po każdej transakcji kartą paliwową otrzymywałby dowód wydania zawierający następujące dane: a) dokładny adres stacji paliw b) Nr karty, na którą dokonywana byłaby transakcja c) Nr rejestracyjny samochodu d) Kwota zapłaty e) ilość wydanego paliwa f) wartość wydanego paliwa g) data i godzina transakcji 5.2. istnieje możliwość zaakceptowania dwóch okresów rozliczeniowych w miesiącu: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca 6. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie powinien odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające jego zastosowanie, o ile są one wymagane odrębnymi przepisami. 7. Zamawiający umożliwia zaakceptowania propozycji kart bezgotówkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091340007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpuck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach