Przetargi.pl
WYŁONIENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU: ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE KOLBUDY WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostka Obsługi Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 6910521 , fax. 0-58 6910514
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Obsługi Oświaty
  ul. Staromłyńska 1 1
  83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
  tel. 0-58 6910521, fax. 0-58 6910514
  REGON: 19304570200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYŁONIENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU: ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE KOLBUDY WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1. wyłonienie 4 wychowawców przedszkolnych prowadzących zajęcia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze, 2. wyłonienie lektora języka angielskiego, 3. wyłonienie logopedy, 4. wyłonienie prowadzącego zajęcia z rytmiki, 5. wyłonienie prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 6. wyłonienie prowadzącego zajęcia naukowo techniczne. w ramach projektu: Alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w 9 częściach, tj.: Część 1. Wychowawca przedszkolny dla Przedszkola Kolbudy, ul. Gen. Józefa Wybickiego 29 B, 83-050 Kolbudy, o łącznej ilości godzin 1224. Część 2. Wychowawca przedszkolny dla Przedszkola w Lublewie, ul. Szkolna 5 Lublewo, 83 - 050 Kolbudy, o łącznej ilości godzin 1224. Część 3. Wychowawca przedszkolny dla Przedszkola w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11a, Bielkówko, 83 - 050 Kolbudy, o łącznej ilości godzin 1224. Część 4. Wychowawca przedszkolny dla Oddziału Przedszkolnego w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3 Pręgowo, 83 - 050 Kolbudy, o łącznej ilości godzin 1224. Część 5. Lektor języka angielskiego w 4 placówkach: Przedszkolach w Bielkówku, Kolbudach, Lublewie i Pręgowie, o łącznej ilości godzin 576. Część 6. Logopeda w 4 placówkach: Przedszkolach w Bielkówku, Kolbudach, Lublewie i Pręgowie, o łącznej ilości godzin 576. Część 7. Prowadzący zajęcia rytmiki w 4 placówkach: Przedszkolach w Bielkówku, Kolbudach, Lublewie i Pręgowie, o łącznej ilości godzin 576. Część 8. Prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej w 4 placówkach: Przedszkolach w Bielkówku, Kolbudach, Lublewie i Pręgowie, o łącznej ilości godzin 576. Część 9. Prowadzący zajęcia naukowo - techniczne w 4 placówkach: Przedszkolach w Bielkówku, Kolbudach, Lublewie i Pęgowie, o łącznej ilości godzin 320.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.joo.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach