Przetargi.pl
Usługa utylizacji odpadów poprodukcyjnych

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 92-103 Łódź, Brzezińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426163103 , fax. +48426792638
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa
  Brzezińska 5/15
  92-103 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426163103, fax. +48426792638
  REGON: 00005023900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utylizacji odpadów poprodukcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i wywóz odpadów poprodukcyjnych. 1. Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 04 02 22-75 000 kg 2.Opakowania z papieru i tektury 15 01 01-6 500 kg 3.Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06-5 000 kg 4.Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14-1 000 kg 5.Elementy usunięte ze zużytych urządzeń 16 02 16-1 500 kg 6. Chemikalia laboratoryjne 16 05 06-21 000 kg Podane w tabeli ilości odpadów są ilościami szacunkowymi, mogą one ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Symbole klasyfikacyjne odpadów podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Wykonawca dokona odbioru i zabierze odpady z miejsca wskazanego przez Zamawiającego przy ul. Śnieżnej 5 w Łodzi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte odpady oraz za całość gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z potrzebami Zamawiającego w godzinach jego pracy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia Wykonawcy takiej potrzeby telefonicznie, lub e-mailem. Prognozowana ilość odbiorów odpadów: średnio 2 razy w miesiącu. Transport odpadów odbywał się będzie na koszt Wykonawcy, samochodami przystosowanymi do przewozu danego rodzaju odpadów. Załadunek odpadów obciąża Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach