Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla gminy Raciechowice

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-415 Raciechowice, 277
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3725201 , fax. 012 3725200
 • Data zamieszczenia: 2015-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  277 277
  32-415 Raciechowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3725201, fax. 012 3725200
  REGON: 00054559600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raciechowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla gminy Raciechowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) dla gminy Raciechowice na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i pożyczek, - finansowanie planowanego deficytu. 2) okres kredytowania: 13 lat, 3) wypłata jednorazowa - do 7 dni od dnia podpisania umowy, 4) harmonogram spłat kapitału: Rok Kwota w złotych 2017 300 000,00 2018 300 000,00 2019 50 000,00 2020 50 000,00 2021 150 000,00 2022 150 000,00 2023 200 000,00 2024 200 000,00 2025 50 000,00 2026 200 000,00 2027 200 000,00 2028 250 000,00 2029 400 000,00 5) spłata rat kapitałowych na koniec każdego miesiąca począwszy 01.01.2017r., 6) spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych począwszy od następnego ostatniego miesiąca po dacie zawarcia umowy. 2. Koszt obsługi kredytu należy skalkulować w oparciu o następujące składniki: a) prowizja przygotowawcza - w % i zł, b) oprocentowanie kredytu zmienne, według stawki WIBOR 1M plus marża banku - w zł . 3. Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 4. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco przekazany Bankowi wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z Prawem bankowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowy okres karencji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raciechowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach