Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego LECH Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6539800 , fax. 085 6539800
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6539800, fax. 085 6539800
  REGON: 05000147200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lech.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego LECH Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego LECH Sp. z o.o. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Klauzule dodatkowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lech.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach