Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i informatycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-471 Białystok, ul. Fabryczna 27
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550 , fax. 85 8693566
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
  ul. Fabryczna 27 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, fax. 85 8693566
  REGON: 05063792200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmswia.bialystok.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  bloki, długopisy, gumki, kalki,art piśmiennicze, papier do ksero, rolki termiczne, notes,segregatory, składanka, skoroszyty, spinacze, taśmy, teczki, tusze do stempli, zeszyty, zszywacze,spinki,koperty,tonery (różne rodzaje), płyty CD, Cartrige .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona kwotą wadium, określoną w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ Wadium może być wniesione w następujących formach: a. a. pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 48 8060 0004 0019 0121 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem Zamawiający uważa wadium, które wpłynie na w/w rachunek przed upływem składania ofert W przypadku wybrania formy wadium w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie dołączonej do oferty, kopię zamieszcza w ofercie. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Wykonawca traci wadium, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 w/w ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswia.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach