Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w projekcie Małopolskie Talenty

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 30003 Kraków, ul. Lubelska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 623-76-56, 623 76 46 , fax. 12 623 77 41
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Lubelska 23
  30003 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 623-76-56, 623 76 46, fax. 12 623 77 41
  REGON: 12138578500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcdn.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w projekcie Małopolskie Talenty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), w projekcie Małopolskie Talenty. 2. Opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy Załącznik Nr 1A, koncepcję zajeć wg Załącznika Nr 8 do SIWZ 2) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ– jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezpośrednio i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 5)wykaz zawierający kadrę wyznaczoną do realizacji zadania, sporządzony wg wzoru stanowiącego załączniknr 7 do SIWZ wraz z informacjami umożliwiającymi jego ocenę w świetle kryterium – „Potencjał kadrowy”.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach