Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów - zaprojektuj i wybuduj

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 32-086 Batowice, Karola Wojtyły
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  Karola Wojtyły 106
  32-086 Batowice, woj. małopolskie
  tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów - zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 K w m. Burów realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj” 2. Zakres robót obejmuje : • zaprojektowanie i wykonanie - budowy chodnika o szerokości zgodnej z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, oddzielonego od jezdni krawężnikiem – na długości 492 mb, w km 2+437 - 2+929, - przebudowy zjazdów wraz z przepustami – w stanie istniejącym: wykonanych z kruszywa: 4 szt. w km 2+526, 2+633, 2+698, 2+729, z kostki betonowej– 2 szt w km 2+668, 2+865 - odbudowy lokalna nawierzchni na powierzchni ok. 750 m2, - przebudowy odwodnienia drogi w postaci rowów otwartych (lokalnie np. z powodu braku miejsca w terenie dopuszcza korytka betonowe lub ujęcie w kanalizację deszczową) – przebudowa rowów na długości ok 300 mb (powierzchni ok. 600 m2), korytko ściekowe na długości 110 mb, - wyznaczenie przejść dla pieszych zgodnie z uzgodnieniami. • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia (zaopatrzonej w uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, zaświadczenie o akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub właściwą decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami); • opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ; • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej regulacji całego pasa drogowego związanego z przedmiotem zamówienia; • wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacje projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego; • przeprowadzenie niezbędnych badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych do odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót; • opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane; 3. Szczegółowy zakres robót, sposób wykonania i lokalizacja inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 5 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w : -pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych -gwarancjach ubezpieczeniowych , -poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz..U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach (oryginały tych dokumentów należy złożyć w punkcie obsługi klienta pok. nr 20), w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,- GETIN NOBLE BANK S.A. O/ w Krakowie. Nr konta 38 1560 0013 2281 8759 8000 0010. 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium zaksięgowane na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Oferta Wykonawcy , która nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1. 9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty wg. załączonego do SIWZ wzoru. 2. kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium. 4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach