Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich – nawierzchnie bitumiczne

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
  REGON: 000526423
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich – nawierzchnie bitumiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wadowice oraz remont podbudów, poboczy i elementów odwadniających dróg, w skład których wchodzą następujące pozycje: 1) Barwałd Dolny - droga "Przez wieś" 2) Barwałd Dolny - droga "Zarąbki - Pyrek" 3) Chocznia - "ul. Biała Droga" 4) Chocznia - droga "Osiedle Ramendowskie" 5) Chocznia - droga "Okrawina" 6) Chocznia - droga "Osiedle Komanie” 7) Gorzeń Górny - droga "Iłowiec" 8) Jaroszowice - droga "Os. Glinik" 9) Jaroszowice Zbywaczówka - droga "Do mostu - pobocze" 10) Kaczyna - droga "Pierwszy potok" 11) Klecza Dolna - droga "Ostrawa do Korzeniowskiego" 12) Klecza Dolna - droga "Ostrawa - Las" 13) Klecza Górna - droga "Zarąbki" 14) Ponikiew - "Plac pod domem ludowym" 15) Roków - droga "Do Miedznego" 16) Roków - droga "Koło stawów" 17) Stanisław Górny - droga "Sosieńki" 18) Stanisław Górny - "Droga do zbiornika p-poż." a) Część południowa b) Zarurowanie rowu - Roboty przygotowawcze, - Roboty montażowe, 19) Wysoka - doga "Dział - Moskałówka - Czerna" 20) Wysoka - droga "Graniczna z Babicą" 21) Zawadka - droga "Graniczna Chocznia/Zawadka" 22) Zawadka - droga "Za szkołą" Łączna powierzchni dróg przeznaczonych do remontu – 13 877,10 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, wycena ofertowa , pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach