Przetargi.pl
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Andrzeja Skupnia - Florka w Gliczarowie Górnym”

Urząd Gminy Biały Dunajec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 073 197 , fax. 182 073 124
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Biały Dunajec
  ul. Jana Pawła II 312
  34-425 Biały Dunajec, woj. małopolskie
  tel. 182 073 197, fax. 182 073 124
  REGON: 53225700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialydunajec.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Andrzeja Skupnia - Florka w Gliczarowie Górnym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Andrzeja Skupnia - Florka w Gliczarowie Górnym. Zakres robót obejmuje: 1. roboty budowlane: 1.1. ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi; 1.2.rozebranie nawierzchni wokół budynku, odkopanie ław fundamentowych oraz ocieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej; 1.3.rozebranie pokrycia dachowego oraz wykonanie docieplenia poddasza wełną mineralną, montaż folii dachowej, ołacenie połaci dachowej, pokrycie budynku blachą stalową powlekaną trapezową, montaż desek okapowych oraz rynien; 1.4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV i aluminiowej; 2. instalacje elektryczne: 2.1. demontaż tablic licznikowych; 2.2. montaż skrzynek pomiarowych; 2.3.montaż wyłącznika głównego; 2.4.montaż instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych; 2.5. układanie przewodów; 2.6. montaż tablic rozdzielczych; 2.7. poprawki tynkarskie i malarskie po bruzdowaniu; 2.8. pomiary ułożonych kabli oraz rezystencji izolacji instalacji elektrycznych; 2.9. badania i pomiary skuteczności zerowania; 2.10. dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej; 3. instalacje cieplne; 3.1. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 3.2. wymiana grzejników na grzejniki płytowe; 3.3. dostawa i montaż kompletnej gruntowej pompy ciepła wraz z 8 odwiertami. 4. roboty remontowe; 4.1. całkowity remont toalet wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i ciepłej i zimnej wody użytkowej; 4.2. położenie płytek ściennych oraz podłogowych w pom łazienek wraz z montażem nowych akcesorii łazienkowych i kabin toaletowych z płyt WLM; 4.3. szpachlowanie ścian oraz gruntowanie i malowanie wszystkich pomieszczeń; 4.4. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych; 4.5. wymiana posadzki w sali biblioteki; 4.6. montaż osłon na grzejniki;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium: 1 w pieniądzu; sposób przekazania: na konto Zamawiającego Nr 94 8821 0009 0010 0100 1717 0009 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. w gwarancjach bankowych; 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. Zm.), Sposób przekazania: Oryginały dokumentów złożone w kasie Urzędu Gminy przed upływem terminu składania ofert, a kopie dołączone do oferty przetargowej. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego, a kopię przelewu należy dołączyć do oferty przetargowej. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiarów. 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ. 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 7.9 SIWZ (jeżeli dotyczy). 7. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach