Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lasek.

Gmina Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 263 22 13 , fax. 182 662 152
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Targ
  ul. Bulwarowa 9
  34400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 263 22 13, fax. 182 662 152
  REGON: 49189257000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowytarg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lasek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lasek w zakresie: przebudowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 60m × 29m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, budowę ogrodzenia panelowego o wysokości 2m, budowę dwóch piłkochwytów o dł. 18m i wys. 6m, wykonanie drenażu płyty boiska oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe z drenażu do studni chłonnej oraz budowę oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Szczegóły zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 4A i załącznik Nr 4B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach