Przetargi.pl
Modernizacja skateparku w Kamienicy poprzez wymianę urządzeń sportowo-rekreacyjnych

GMINA KAMIENICA ogłasza przetarg

 • Adres: 34-608 Kamienica, 420
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183323004 wew. 35 , fax. 183323051
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KAMIENICA
  420
  34-608 Kamienica, woj. małopolskie
  tel. 183323004 wew. 35, fax. 183323051
  REGON: 491892274
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja skateparku w Kamienicy poprzez wymianę urządzeń sportowo-rekreacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę i montaż na istniejący teren SKATEPARK o powierzchni 514 m2 nowych elementów wyposażenia skateparku tj. 4 zestawów urządzeń, oraz ławki i kosza na śmieci.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają przedmiar robót stanowiący załącznik 8 do SWZ, STWiORB stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, opis techniczny stanowiący załącznik nr 11 do SWZ, projekt zagospodarowania terenu załącznik nr 12 do SWZ.Zadanie dofinansowane w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”w 2024 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach