Przetargi.pl
Dostawa radiotelefonów biurkowych i nasobnych standardu DMR i Tetra

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 351081570
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa radiotelefonów biurkowych i nasobnych standardu DMR i Tetra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu łączności radiowej pracującej w systemie DMR - 10 kompletów. 2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.3) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie używane, kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.4) Urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy musi być przewidziane do sprzedaży na rynek Unii Europejskiej.5) Urządzenia i jego elementy składowe dostarczane w ramach zamówienia nie mogą się znajdować, na czas składania ofert, na liście elementów przewidzianych przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania.6) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu refabrykowanego (Refurbished). 7) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na dostarczane urządzenia. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia niestwierdzającego usterek i wad oraz braków.8) Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty przyjęcia do magazynu KWP w Krakowie, liczona od daty podpisania protokołu odbioru.9) Zamawiający dysponuje osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym programowanie radiotelefonów DMR (Motorola) – CPS 2.0 wersja 2.138.176.0., DMR (Hytera) – CPS V2.5.22.022, TETRA (Motorola) – CPS Plus wersja 8.0. W przypadku oferowania innych radiotelefonów Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zobowiązany jest do dostarczenia osprzętu i oprogramowania umożliwiającego programowanie dostarczanych radiotelefonów oraz zapewni instruktaż w tym zakresie. 10) Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji zamówienia normom, ocenom technicznym, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp.. 11) Dostawa realizowana będzie do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109, budynek nr 17), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 14:00.1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu łączności radiowej pracującej w systemie DMR - 120 kompletów. 2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.3) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie używane, kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.4) Urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy musi być przewidziane do sprzedaży na rynek Unii Europejskiej.5) Urządzenia i jego elementy składowe dostarczane w ramach zamówienia nie mogą się znajdować, na czas składania ofert, na liście elementów przewidzianych przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania.6) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu refabrykowanego (Refurbished). 7) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na dostarczane urządzenia. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia niestwierdzającego usterek i wad oraz braków.8) Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty przyjęcia do magazynu KWP w Krakowie, liczona od daty podpisania protokołu odbioru.9) Zamawiający dysponuje osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym programowanie radiotelefonów DMR (Motorola) – CPS 2.0 wersja 2.138.176.0., DMR (Hytera) – CPS V2.5.22.022, TETRA (Motorola) – CPS Plus wersja 8.0. W przypadku oferowania innych radiotelefonów Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zobowiązany jest do dostarczenia osprzętu i oprogramowania umożliwiającego programowanie dostarczanych radiotelefonów oraz zapewni instruktaż w tym zakresie. 10) Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji zamówienia normom, ocenom technicznym, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp.. 11) Dostawa realizowana będzie do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109, budynek nr 17), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 14:00.1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu łączności radiowej pracującej w systemie TETRA - 30 kompletów. 2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.3) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie używane, kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.4) Urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy musi być przewidziane do sprzedaży na rynek Unii Europejskiej.5) Urządzenia i jego elementy składowe dostarczane w ramach zamówienia nie mogą się znajdować, na czas składania ofert, na liście elementów przewidzianych przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania.6) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu refabrykowanego (Refurbished). 7) Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na dostarczane urządzenia. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia niestwierdzającego usterek i wad oraz braków.8) Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty przyjęcia do magazynu KWP w Krakowie, liczona od daty podpisania protokołu odbioru.9) Zamawiający dysponuje osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym programowanie radiotelefonów DMR (Motorola) – CPS 2.0 wersja 2.138.176.0., DMR (Hytera) – CPS V2.5.22.022, TETRA (Motorola) – CPS Plus wersja 8.0. W przypadku oferowania innych radiotelefonów Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zobowiązany jest do dostarczenia osprzętu i oprogramowania umożliwiającego programowanie dostarczanych radiotelefonów oraz zapewni instruktaż w tym zakresie. 10) Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji zamówienia normom, ocenom technicznym, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp.. 11) Dostawa realizowana będzie do Magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109, budynek nr 17), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 14:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32200000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach