Przetargi.pl
Dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia AV dla potrzeb studia telewizyjnego wraz z przeszkoleniem personelu w budynku Akademii Ignatianum

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
  ul. Mikołaja Kopernika 26
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 357244777
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia AV dla potrzeb studia telewizyjnego wraz z przeszkoleniem personelu w budynku Akademii Ignatianum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia AV dla potrzeb studia telewizyjnego wraz z przeszkoleniem personelu w budynku Akademii Ignatianum. Planowane prace mają za zadanie uruchomienie studia filmowo-telewizyjnego dla celów dydaktycznych studentów, obejmując zakresem sprzęt video, audio, oświetleniowego, stanowisko post-produkcji i wirtualne studio do streamingu wraz z oprogramowaniem. 4.2 Dostawa asortymentu obejmuje dostawę niezbędnego wyposażenia (w tym okablowania), jak również dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego, wyładunek, wniesienie i montaż do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia oraz objęcie asortymentu gwarancją.4.3 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na asortyment na okres min. 2 lat od podpisania protokołu odbioru, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych oraz szczegółowe warunki i sposób realizacji dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.4.4 Wykonawca musi zaoferować realizację pełnego przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz załącznikach i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32200000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach