Przetargi.pl
Usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół wybranych Biur Powiatowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 92202 Łódź, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 756 700 , fax. (042) 674 60 92
 • Data zamieszczenia: 2018-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
  Al. J. Piłsudskiego 84
  92202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 756 700, fax. (042) 674 60 92
  REGON: 1061308300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół wybranych Biur Powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia jest usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz utrzymanie czystości na zewnątrz, na terenie wybranych Biur Powiatowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w zakresie dwóch części: a) Część I – sprzątanie pomieszczeń w budynkach tj. utrzymanie porządku i czystości biurowych pomieszczeń użytkowych placówek ARiMR w województwie łódzkim wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ b) Część II – sprzątanie terenów zewnętrznych tj. chodników, parkingów, inne ciągów komunikacyjnych i trawników wokół wybranych placówek ARiMR w załączniku nr 5 do SIWZ, Część I 2. Powierzchnie objęte usługą sprzątania wymienione w pkt 1a od dnia 1 marca 2018r. wynoszą odpowiednio 10244,00 m2 (poz. I) i 2649 m2 (poz. II) – Załącznik nr 4 do SIWZ. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni sprzątanej w trakcie trwania umowy do 14308 m2 (tj. dla poz. I – 11224 m2 i dla poz. II – 3084 m2 ) i zmniejszenie do metrażu wyjściowego tj. na dzień podpisania umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu powierzchni podlegającej sprzątaniu z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi stałego sprzątania powierzchni biurowej określa Załącznik nr 2 do umowy dla Części I. 4. Do wszystkich wymienionych w Załącznik nr 2 do umowy dla Części I czynności związanych z wykonywaniem usługi stałego sprzątania powierzchni biurowych Wykonawca użyje własnych środków i artykułów higienicznych oraz własnego sprzętu. 5. Przy realizacji umowy Wykonawca będzie używał środków czystości i konserwacyjnych oraz materiałów higieniczno – sanitarnych gwarantujących utrzymanie wymaganej przez Zamawiającego higieny sanitarnej, a także właściwych do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Środki czyszcząco – dezynfekujące oraz materiały higieniczno – sanitarne muszą być odpowiedniej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, posiadające atest PZH, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odłuszczająco – myjące. 6. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości musza odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 poz. 1203) tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka. 7. Środki czystości oraz materiały higieniczno – sanitarne będą dostarczane i uzupełniane według bieżących potrzeb w celu zapewnienia należytego wykonania usługi sprzątania. 8. Dostarczane środki czystości muszą być nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, posiadać oznaczenie na opakowaniu w języku polskim. 9. Dostarczane przez Wykonawcę materiały higieniczno – sanitarne muszą być nowe, nie używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, posiadać oznaczenie na opakowaniu w języku polskim, odpowiadać rozmiarom posiadanych przez Zamawiającego pojemników oraz muszą spełniać poniższe wymogi: a) dwuwarstwowy ręcznik papierowy składany typu Z-Z o gramaturze minimum 2x19g/m2, wykonany z 100% celulozy, gofrowany, w kolorze białym, b) papier toaletowy dwuwarstwowy o gramaturze minimum 36g/m2, wykonany z makulatury bielonej gofrowanej, szerokości rolki uzależnionej od pojemnika 10. Dostarczane przez Wykonawcę poniższe środki czystości muszą odpowiadać opisanym niżej wymogom: a) mydło w płynie o perłowej i gęstej konsystencji, wysokopieniące o miłym zapachu, pH 5,5 b) płyn do mycia naczyń – płyn o gęstej konsystencji i przyjemnym zapachu c) kostki toaletowe o działaniu antybakteryjnym, odświeżającym i zapobiegającym osadzaniu się kamienia o wadze nie mniejszej niż 40g (ze względu na częste przypadki zapychania toalety wskutek niewłaściwego mocowania kostki, decyzję o konieczności ich stosowania podejmie każdy kierownik placówki). 11. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy próbek (egzemplarza) używanych środków czystości oraz materiałów higieniczno - sanitarnych w celu kontroli co do ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Używane przez Wykonawcę środki czystości oraz materiały higieniczno - sanitarne muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację producenta oraz parametry użytkowe. 12. Sprzątanie pomieszczeń określonych w Załącznik nr 2 do umowy dla Części I odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze oraz w innych terminach, które wynikać będą z potrzeb Zamawiającego, w godzinach ustalonych z kierownikami placówek wymienionych w Załączniku nr 4 lub osobami przez nich upoważnionymi. O wszelkich zmianach terminów i godzin sprzątania przedstawiciele Zamawiającego będą informować osoby odpowiedzialne po stronie Wykonawcy za realizację umowy. 13. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik-/cy będzie/-ą zgłaszał/-ć Wykonawcy na bieżąco wszelkie uwagi związane z nienależytym wykonaniem świadczonych usług. 14. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 15. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiadać za przestrzeganie tych przepisów. 16. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu, na którym wykonuje czynności objęte przedmiotową umową, wewnętrznych przepisów regulujących zasady ochrony obiektu, osób i mienia oraz egzekwowania tych przepisów od zatrudnionych przez siebie pracowników. 17. W przypadku usług wykonywanych poza ustalonym harmonogramem sprzątania tj. prace kwartalne i półroczne lub inne dodatkowe czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z tygodniowym wyprzedzeniem. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek działań innych pracowników Wykonawcy, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług. 19. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątanego obiektu osób trzecich. 20. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika realizującego usługę. 21. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania po bieżących remontach pomieszczeń (malowanie, przeróbki budowlane itp.) jako czynność równoważną za okres trwania remontu i braku wykonywania usługi sprzątania w tym okresie. 22. Powierzchnia wymieniona w załączniku nr 4 do SIWZ (poz. II) obejmująca swym zakresem serwerownie, składnice akt, magazynki, archiwum może być sprzątana wyłącznie w obecności i zgodnie ze wskazówkami wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług dodatkowych niewymienionych powyżej w sytuacjach awaryjnych (np. zalanie pomieszczeń), w ramach otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia. 24. Okres realizacji zamówienia od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r. 25. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu zamówienia optymalną liczbę pracowników umożliwiającą terminową i należytą realizację wszystkich prac określonych w Załącznik nr 2 do umowy dla Części I, jednak nie mniejszą niż 1 osobę na każde Biuro Powiatowe oraz nie mniej niż 4 osoby w przypadku Oddziału Regionalnego. Stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizowanego zamówienia i przez cały okres realizacji za wyjątkiem osób sprawujących funkcję nadzoru nad pracownikami realizującymi zamówienia. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności wskazanych w umowie. O każdej zmianie w Wykazie osób zatrudnionych na umowę o prace biorących udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie po wystąpieniu zmiany przedstawiając zaktualizowany Wykaz. 26. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, określonego w pkt. 25, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 27. Zamawiający uprawniony jest w trakcie realizacji zamówienia do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w Załączniku nr 2 do umowy dla Części I, w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Załączniku nr 2 do umowy dla Części I w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 28. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w pkt 25 tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Załączniku nr 2 do umowy dla Części I czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w pkt 25 tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Załączniku nr 2 do umowy dla Części I czynności. 29. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 30. Zamawiający wymaga aby do realizacji zamówienia wykonawca skierował co najmniej 2 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.) lub właściwych przepisów Państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie wymogu określonego powyżej w szczególności: - przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów określonych powyżej, - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenie spełniania wymogów określonych powyżej i dokonywania ich oceny. 31. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu nie krótszym niż 5 dni Wykonawca przedłoży zanonimizowane zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników niepełnosprawnych. 32. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa w odniesieniu o osób, o których mowa w punkcie 30 przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez właściwe organy administracji publicznej. 33. W przypadku nieprzestrzegania wymogu określonego w punkcie 30 lub też nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w punkcie 31 we wskazanym terminie lub nieprzedstawienie ich w ogóle, Wykonawca zapłaci karę umowną w określoną w we wzorze umowy. 34. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy energię elektryczną, wodę, miejsce do składowania sprzętu. 35. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie odpowiedniej liczby osób sprzątających, sprawnie działających urządzeń i narzędzi niezbędnych do realizacji usługi, odpowiedniej ilości wyłącznie atestowanych środków czystości oraz materiałów higienicznych. 36.W przypadku stwierdzenia, że zastosowane środki czystości, środki higieniczne, urządzenia i narzędzia są niewystarczające do utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego obiektów, Zamawiający ma prawo żądać zastosowania innych, wskazanych przez siebie środków, urządzeń i narzędzi. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wniosku Zamawiającego w terminie 7 dni od jego zgłoszenia. 37. W przypadku stwierdzenia, że ilość osób sprzątających jest niewystarczająca do utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego obiektów, Zamawiający ma prawo żądać zwiększenia liczby pracowników do sprzątania. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wniosku Zamawiającego w terminie 7 dni od jego zgłoszenia. 38. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego (w szczególności dotyczące systemu zabezpieczeń, przedmiotów i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, rozkładu pomieszczeń), o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógłby się zetknąć. 39. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu, na którym wykonuje czynności objęte przedmiotową umową, wewnętrznych przepisów regulujących zasady ochrony obiektu, osób i mienia oraz egzekwowania tych przepisów od zatrudnionych przez siebie pracowników. Część II 2. Powierzchnia objęta usługą sprzątania terenów zewnętrznych tj. chodniki, parkingi, inne ciągi komunikacyjne oraz trawniki wokół wybranych placówek ARiMR wymieniona w pkt 1b od dnia 1 marca 2018r. wynosi łącznie 2610 m2 – Załącznik nr 5 do SIWZ. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni sprzątanej do 2810 m2 i zmniejszenia do 2360 m2. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu powierzchni podlegającej sprzątaniu z tygodniowym wyprzedzeniem 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi stałego sprzątania powierzchni na zewnątrz określa Załącznik nr 2 do umowy dla Części II. 4. Do wszystkich wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II czynności związanych z utrzymaniem porządku na zewnątrz Wykonawca użyje własnego sprzętu oraz materiałów tj. piach, sól itp. 5. Usługa utrzymania porządku na zewnątrz odbywać się będzie w terminach określonych w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II . 6. Zamawiający zapewni pojemniki na odpady i wywóz odpadów, za wyjątkiem odpadów pod postacią skoszonej trawy, liści, gałęzi i śniegu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt pojemnika do gromadzenia oraz wywozu skoszonej trawy, zebranych liści i gałęzi z częstotliwością wynikającą z konieczności opróżnienia pojemnika na śmieci. Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na własny koszt nadmiar śniegu z terenu posesji placówki Zmawiającego w przypadku gdy pryzma śniegu przekroczy 1 m wysokości. 7. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik-/cy będzie/-ą zgłaszał/-ć Wykonawcy na bieżąco wszelkie uwagi związane z nienależytym wykonaniem świadczonych usług. 8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 9. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiadać za przestrzeganie tych przepisów. 10. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu, na którym wykonuje czynności objęte przedmiotową umową, wewnętrznych przepisów regulujących zasady ochrony obiektu, osób i mienia oraz egzekwowania tych przepisów od zatrudnionych przez siebie pracowników. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek działań innych pracowników Wykonawcy, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług. 12. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątanego obiektu osób trzecich. 13. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika realizującego usługę. 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług dodatkowych niewymienionych powyżej w sytuacjach awaryjnych (np. po wichurze), w ramach otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia. 15. Okres realizacji zamówienia od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r. 16. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu zamówienia optymalną liczbę pracowników umożliwiającą terminową i należytą realizację wszystkich określonych w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II prac, jednak nie mniejszą niż 1 osobę na każde Biuro Powiatowe. Stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizowanego zamówienia i przez cały okres realizacji za wyjątkiem osób sprawujących funkcję nadzoru nad pracownikami realizującymi zamówienia. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II. O każdej zmianie w Wykazie osób zatrudnionych na umowę o prace biorących udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie po wystąpieniu zmiany przedstawiając zaktualizowany Wykaz. 17. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, określonego w pkt. 16, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 18. Zamawiający uprawniony jest w trakcie realizacji zamówienia do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II, w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II, w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 19. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w pkt 16 tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w pkt 16 tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Załączniku nr 2 do umowy dla Części II czynności. 20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 21. Zamawiający wymaga aby do realizacji zamówienia wykonawca skierował co najmniej 1 osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.) lub właściwych przepisów Państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie wymogu określonego powyżej w szczególności - przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów określonych powyżej, - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenie spełniania wymogów określonych powyżej i dokonywania ich oceny. 22. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu nie krótszym niż 5 dni Wykonawca przedłoży zanonimizowane zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników niepełnosprawnych. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa w odniesieniu o osób, o których mowa w punkcie 21 przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez właściwe organy administracji publicznej. 24. W przypadku nieprzestrzegania wymogu określonego w punkcie 30 lub też nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w punkcie 22 we wskazanym terminie lub nieprzedstawienie ich w ogóle, Wykonawca zapłaci karę umowną w określoną w we wzorze umowy. 25. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy energię elektryczną, wodę, miejsce do składowania sprzętu. 26. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie odpowiedniej liczby osób sprzątających, sprawnie działających urządzeń i narzędzi niezbędnych do realizacji usługi, odpowiedniej ilości piachu, soli i wszelkich innych materiałów do realizacji prac sprzątania na zewnątrz. 27. W przypadku stwierdzenia, że ilość osób sprzątających jest niewystarczająca do utrzymania należytego stanu terenów wokół tych obiektów, Zamawiający ma prawo żądać zwiększenia liczby pracowników do sprzątania. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wniosku Zamawiającego w terminie 7 dni od jego zgłoszenia. 28. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego (w szczególności dotyczące systemu zabezpieczeń, przedmiotów i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, rozkładu pomieszczeń), o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógłby się zetknąć. 29. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu, na którym wykonuje czynności objęte przedmiotową umową, wewnętrznych przepisów regulujących zasady ochrony obiektu, osób i mienia oraz egzekwowania tych przepisów od zatrudnionych przez siebie pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ dla Części I i/lub Części II, b) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, c) dodatkowo pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji umowy (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach