Przetargi.pl
Usługa sprzątania powierzchni biurowych i użytkowych w budynkach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z utrzymaniemczystości, konserwacją zieleni, odśnieżaniem posesji i chodników przyległych do budynków

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-562 Olsztyn, Emilii Plater
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5219840, , fax. 89 5219849
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  Emilii Plater 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5219840, , fax. 89 5219849
  REGON: 51075030900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania powierzchni biurowych i użytkowych w budynkach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z utrzymaniemczystości, konserwacją zieleni, odśnieżaniem posesji i chodników przyległych do budynków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i użytkowych w budynkach będących własnością Województwa Warmińsko – Mazurskiego wraz z utrzymaniem czystości, konserwacją zieleni, odśnieżaniem posesji i chodników przyległych do budynków. 2.Zamówienie jest podzielone na 6 części: 1)Część I – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w Ełku przy ul. Kajki 10 oraz terenu zewnętrznego znajdującego się wokół budynku. 2)Część II – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w Elblągu przy ul. Junaków 3 oraz posesji. 3)Część III – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w Piszu przy ul. Warszawskiej 21 oraz w okresie jesienno-zimowym tj. od grudnia do końca marca terenu zewnętrznego. 4)Część IV – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28 oraz posesji. 5)Część V – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 21 oraz posesji. 6)Część VI – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości posesji przy budynku w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2.Ze względów technicznych celem nadania ogłoszenia w sekcji III.3) zaznaczono oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach