Przetargi.pl
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umilawa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na naprawach (remontach) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawach i wymianach znaków drogowych pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy w roku 2020. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) Część 1 – naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic miasta Iławy: a) Przedmiot obejmuje naprawy (remonty cząstkowe) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy będących w zarządzie Burmistrza Miasta Iławy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) - załącznik nr 8A do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy załącznik nr 1A do SIWZ), oraz wzorze umowy dla części 1 (załącznik nr 7A do SIWZ) wraz załącznikami. b) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 2) Część 2 - remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy: a) Przedmiot obejmuje remont oznakowania pionowego oraz wbudowanie nowych oznakowań pionowych ulic Iławy będących w zarządzie Burmistrza Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) załącznik nr 8B do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy - Załącznik nr 1B do SWIZ) oraz wzorze umowy dla części 2 (załącznik nr 7B do SIWZ) wraz załącznikami. c) Tarcze znaków drogowych odblaskowe muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.), d) Demontowane tarcze znaków, słupki itd. Wykonawca przetransportuje na składowisko materiałów rozbiórkowych przy ul. Wodnej 2 w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o. Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie oferty. e) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 34992200-9 - Znaki drogowe 3) Część 3 - remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy - przedmiot zamówienia obejmuje a) Mechaniczne malowanie farbą chemoutwardzalną linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni. b) Mechaniczne malowanie linii farbą chemoutwardzalną na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. c) Mechaniczne malowanie linii niebieską farbą chemoutwardzalną miejsca postojowe dla niepełnosprawnych d) Wykonanie badań, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST), e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) załącznik nr 8C do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy - Załącznik nr 1c do SIWZ) oraz wzorze umowy dla części 2 (załącznik nr 7C do SIWZ) wraz załącznikami. f) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233221-4 - malowanie nawierzchni, 45233000-9 - oznakowanie poziome 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załącznik nr 8A, 8B, 8C do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym ww. dokumentach 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac (część 1-3): zagęszczanie, przywiezienie materiałów, wyrównywanie dróg, układanie nawierzchni, demontaż i montaż znaków drogowych, osadzanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w SST na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załącznikach nr 7A, 7B, 7C do SIWZ - wzorach umów - §9 i §10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty (załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć Wykonawca, składający ofertę tylko na realizację części 1 i 2. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego paragrafu 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy ze nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na każdym etapie postępowania może skorzystać z uprawnień przysługujących w art. 26 ust.2f.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach